Kopplings / elsäkerhetsledare kontaktledningsanläggning


Kursen är sist i ledet av de kurser som krävs för att du ska uppfylla de krav på utbildning som TDOK 2014:0994 ställer på dig för att du ska få vara verksam som elsäkerhets och kopplingsledare i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar. Kursen bygger till stora delar på att Trafikverkets föreskrifter tillämpas i övningar där du får agera som elarbets- och kopplingsansvarig. Övningarna varvas med teoretiska genomgångar där olika elsäkerhetsaspekter tydliggörs.


Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elarbetsansvarig och/eller kopplingsansvarig för kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningars funktion och uppbyggnad. Man bör även ha god insikt i samt kunna tolka de eltekniska scheman som förekommer för dessa anläggningar då dessa ligger till grund för elsäkerhetsplaneringen.


Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elarbets- och kopplingsansvarig för kontaktledning- och tågvärmeanläggningar. Mer om dessa krav finns att läsa i TDOK 2014:0994


Kursmål/Genomförande

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:

ha sådana kunskaper om Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmesanläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att de kan utses till elarbets- och kopplingsansvarig när de har kännedom om anläggningen inom det geografiska område som de ska vara verksamma.


Timmar: teori 26, praktik 9