BEELAKBAN


Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elarbetsansvarig för bantekniska arbeten.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha viss insikt i allmän elteknik samt i Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad.


Kursdeltagre förutsätts ha utbildning i TDOK 2016:0289.


Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elarbetsansvarig för banarbete. Mer om dessa krav finns att läsa i Trafikverkets föreskrift BVF 913.


Kursmål/Genomförande

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:

ha sådana kunskaper om Trafikverkets bantekniska anläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att man kan utses till elarbetsansvarig för bantekniska arbeten.


Timmar: teori 6, praktik 2