BEELAKLSP


Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elarbetsansvarig och/eller kopplingsansvarig för lågspänningsanläggningar.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets lågspänningsanläggningars funktion och uppbyggnad. Man bör även ha god insikt i samt kunna tolka de eltekniska scheman som förekommer för dessa anläggningar då dessa ligger till grund för elsäkerhetsplaneringen.


Kursdeltagre förutsätts ha utbildning i TDOK 2013:0289 (tidigare BVF 923) och ESA Grund.


Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elarbets- och kopplingsansvarig för lågspänningsanläggningar. Mer om dessa krav finns att läsa i Trafikverkets föreskrift BVF 913.


Kursmål/Genomförande

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:

ha sådana kunskaper om Trafikverkets lågspänningsanläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att man kan utses till elarbets- och kopplingsansvarig.


Timmar: teori 6,5, praktik 1,5