BEELAKMASK


Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elarbetsansvarig för maskiner.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha viss insikt i allmän elteknik samt i Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad.


Kursdeltagre förutsätts ha utbildning i TDOK 2013:0289 (tidigare BVF 923).


Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elarbetsansvarig för arbetsmaskiner. Mer om dessa krav finns att läsa i Trafikverkets föreskrift BVF 913.


Kursmål/Genomförande

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:

ha sådana kunskaper om hur olika arbetsmaskiner får användas i Trafikverkets anläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att man kan utses till elarbetsansvarig.


Timmar: teori 7, praktik 5