Att utse elsäkerhetsledare


Målgrupp

Person som tillsätter elarbetsansvarig.


Förkunskaper

Person som utser elarbetsansvarig måste vara i arbetsledande position inom företaget.


Även lokala förutsättningar måste uppfyllas. Den som tillsätter elarbetsansvarig ska:

ha kännedom om aktuell arbetsplats

ha personlig kännedom om de som utses till elarbetsansvariga


Kursmål/Genomförande

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning:

vara fullt förtrogen med arbetet och de arbetsmetoder som används

ha kunskap om tillämpliga elsäkerhetsrutiner i Trafikverkets verksamhetssystem


Timmar: teori 15