SoS-PL


Målgrupp

Blivande Skydds- och säkerhetsplanerare.


Förkunskaper

Kurs Min SOS-ledare


Kursmål/Genomförande

Kursdeltagare ska, efter att genomgått utbildningen, ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.


Timmar: teori 20, praktik 4